Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van diëtistenpraktijk Najara – Every Body Healthy en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Artikel 2. Definities In de algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) wordt verstaan onder: Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist; Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie Najara Every Body Healthy diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie NEBH een overeenkomst aan gaat; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Najara – Every Body Healthy en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop; Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van een cliënt verricht; Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt, arts en praktijkadres.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Najara -Every Body Healthy en opdrachtgever/cliënt.

3.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 4. Weigering 4.1 Najara – Every Body Healthy heeft het recht om naar haar/zijn redenen cliënten te weigeren. Dit kan naar aanleiding zijn van eerdere ervaringen of naar haar/zijn mening niet kunnen voorzien in een behoefte. In dit geval is er sprake van weigering.

4.2 Najara – Every Body Healthy heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Najara – Every Body Healthy niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 5. Privacy 5.1 Najara – Every Body Healthy respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Najara – Every Body Healthy geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

5.2 In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Artikel 6. Verhindering 6.1 Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, tenminste 24 uur van tevoren. Afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Op een gewone maandag om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

6.2 Verhindering kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail of via de e-mail worden door gegeven. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht, deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Bij de tarieven staat het no-show tarief hiervoor vermeld.

Artikel 7. Verwijzing en rapportage Voor een dieetadvies is een (schriftelijke) verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) in sommige gevallen verplicht. Een advies omtrent gezonde voeding kan zonder verwijzing plaatsvinden. Indien u een verwijzing heeft worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd na het eerste consult. Zo nodig kan er in overleg met u extra gerapporteerd worden.

Artikel 8. Tariefstelling De actuele tarieven zijn vermeld op de website www.najara.nl. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 9. Declaraties Wanneer de consulten voor vergoeding in aanmerking komen, worden deze direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Najara – Every Body Healthy heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden naar de cliënt gefactureerd. Ook als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw uren opgebruikt dan zult u een factuur krijgen. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Zie hiervoor bij “tarieven”.

Artikel 10. Betalingen 10.1 Najara – Every Body Healthy verstrekt, tenzij anders is overeengekomen, de opdrachtgever voor ieder consult (directe en indirecte tijd) een factuur. De opdrachtgever dient de factuur binnen de op de betreffende factuur vermelde datum aan Najara – Every Body Healthy te betalen op de factuur aangegeven rekeningnummer.

10.2 Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobedrijf en gerechtelijke kosten. 10.3 De diëtist is bij het uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

Artikel 11. Verschuldigdheid Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan Najara – Every Body Healthy verschuldigd is, de boeken en de administratie van Najara – Every Body Healthy bepalend.

Artikel 12. Zekerheid Indien op enig moment bij Najara – Every Body Healthy terechte twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft Najara – Every Body Healthy het recht alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Najara – Every Body Healthy, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Najara – Every Body Healthy.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding 13.1 Indien de opdrachtgever / cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is Najara – Every Body Healthy gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld.

13.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de cliënt, zullen alle overeenkomsten met de cliënt van rechtswege zijn ontbonden.

13.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van Najara – Every Body Healthy op grond van de wet en de overeenkomst.

13.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 13.1 en 13.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Najara – Every Body Healthy op de cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Najara – Every Body Healthy op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Najara – Every Body Healthy gerechtigd de dienstverlening te staken.

Artikel 14. Beëindiging De diëtist kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. Ook de cliënt en/dan wel de opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Artikel 16. Klachten Bespreek uw klachten/ontevredenheid altijd eerst met de diëtist. Maak dit kenbaar zodat er samen naar een juiste oplossing gezocht kan worden. Klachten die niet onderling opgelost kunnen worden, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Artikel 17. Toepasselijk recht Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Versie mei 2018

Download als PDF